เมืองโตเกียว

now browsing by tag

 
 

นครโตเกียว

เมืองโตเกียว หรือ มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งเมืองจากเมืองเกียวโต เมืองโตเกียวเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างประมาณ 13,572 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ สองเท่า เมืองโตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออก บนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศอีกด้วยโดยมีประชากรสูงถึง 35 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองโตเกียวนอกจากเป็นเมืองที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งภายในเมืองประกอบด้วยพระราชวังหลวงและสถานที่สำคัญมากมาย

เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แต่เดิมพื้นที่ของโตเกียวนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเท่านั้น ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1457 เริ่มมีการเข้ามาของเหล่าโชกุนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านและเริ่มขยายอาณาเขตในบริเวณดังกล่าว รวมถึงมีการสร้างปราสาทเอโดะขึ้นมา และในช่วงยุคเอโดะพื้นที่ของเมืองได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรถึง 1 – 2 ล้านคน จนได้รับการตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนเมือง เกียวโต ในที่สุด เมืองโตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่ขยายโครงสร้างของระบบคมนาคมอย่างรวดเร็วและเริ่มมีการสร้างตึกระฟ้าต่างๆอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันเมืองโตเกียวกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม โครงข่ายของรถไฟที่เข้าถึงสถานที่ต่างๆของเมือง จนถึงขั้นขยายพื้นที่ออกจากทะเลโดยการถมดินเพื่อขยายและสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น อนาคตคาดว่าเมืองโตเกียวจะขยายพื้นที่กินพื้นที่ออกนอกชายฝั่งอีกมาก