เมืองหลวง

now browsing by tag

 
 

กรุงโรม

โรม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงต้นของคริสตศักราชอีกด้วย โรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีมายาวนาน รวมถึงยังเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรมเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นกว่า 2.5 ล้านคน นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอยู่โดยรอบกว่า 5 ล้านคน นับว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่และประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้โรมยังเป็นที่ตั้งของนครวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

กรุงโรมจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเรียกว่าเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ แม้ว่าโรมจะก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีแล้ว แต่หลักฐานทางโบราณคดีเผยว่าพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่มานานกว่า 14,000 ปีแล้ว ซึ่งโรมมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมมากที่สุดของโลกจากการที่เห็นโบราณสถานเช่น โคลอสเซียม, รูปปั้นต่างๆ รวมถึง หลังจากสิ้นสุดอาณาจักรโรมัน กรุงโรมก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง สถาปัตยกรรมฟาสซิสต์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นจะเห็นว่าโรมประกอบด้วยน้ำพุกว่าพันแห่งซึ่งสมัยก่อนมีการสร้างเพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำและการอุปโภค บริโภคของชาวเมือง นอกจากนี้โรมยังมีสุสานใต้ดินหลายแห่งในเมือง ซึ่งเป็นสุสานที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันโรมเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าล้านคนเดินทางเข้าไปชมเมือง

กรุงเทพมหานคร นครที่กำลังเติบโต

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดและเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ระบบการสื่อสาร การขนส่ง และการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทำให้คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมากขึ้น กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำสำคัญอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและตั้งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยอีกด้วย ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจัดว่าเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งในปี 2016 มีตึกระฟ้ามากกว่า 200 แห่ง และมีตึกมหานคร ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของไทย ซึ่งในปี 2020 – 2028 คาดว่ากรุงเทพจะมีตึกระฟ้าที่สูงกว่า 300 เมตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่บันทึกว่าเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกด้วย

กรุงเทพมหานครนั้นถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในตอนนั้นยังใช้ชื่อเมืองว่า “บางกอก” เป็นจุดที่มีเรือสำเภา เรือค้าขายเดินทางผ่านเพื่อใช้เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยา และเป็นหน้าด่านที่ค่อยเก็บภาษีจากเรือค้าขายต่างๆที่เดินทางผ่าน ในสมัยนั้นจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีเริ่มมีการค้าขายและการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือสมัยรัชกาลที่ 1 ราวปี พ.ศ. 2323 ได้มีการสร้างเมืองบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่า ฝั่งพระนคร และได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองว่า “อมรรัตนโกสินทร์” และได้ตั้งชื่อว่า จังหวัดพระนคร ซึ่งตอนนั้นถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอีกฝั่งชื่อว่า จังหวัดธนบุรี ภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” จนปัจจุบัน