เมืองประวัติศาสตร์

now browsing by tag

 
 

กรุงโรม

โรม เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงต้นของคริสตศักราชอีกด้วย โรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่มีมายาวนาน รวมถึงยังเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรมเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นกว่า 2.5 ล้านคน นอกจากนี้แล้วยังมีประชากรอยู่โดยรอบกว่า 5 ล้านคน นับว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่และประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้โรมยังเป็นที่ตั้งของนครวาติกันซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

กรุงโรมจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเรียกว่าเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางโบราณคดี สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ แม้ว่าโรมจะก่อตั้งมานานกว่า 2,800 ปีแล้ว แต่หลักฐานทางโบราณคดีเผยว่าพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่มานานกว่า 14,000 ปีแล้ว ซึ่งโรมมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคอาณาจักรโรมันซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าและอารยธรรมมากที่สุดของโลกจากการที่เห็นโบราณสถานเช่น โคลอสเซียม, รูปปั้นต่างๆ รวมถึง หลังจากสิ้นสุดอาณาจักรโรมัน กรุงโรมก็มีการสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง สถาปัตยกรรมฟาสซิสต์ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นจะเห็นว่าโรมประกอบด้วยน้ำพุกว่าพันแห่งซึ่งสมัยก่อนมีการสร้างเพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำและการอุปโภค บริโภคของชาวเมือง นอกจากนี้โรมยังมีสุสานใต้ดินหลายแห่งในเมือง ซึ่งเป็นสุสานที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันโรมเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าล้านคนเดินทางเข้าไปชมเมือง