เกาะฮ่องกง

now browsing by tag

 
 

ฮ่องกง เมืองเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยฮ่องกงนั้นเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชนจีน ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเอง มีลักษณะเป็นหมู่เกาะล้อมรอบด้วยฝั่งทะเลจีนใต้ ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเมืองท่าทะเลธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากกว่าพื้นที่ของเมืองซึ่งมีขนาด 1,104 ตารางกิโลเมตร โดยประชากรราว 94 % มีเชื้อสายจีน ซึ่งชาวฮ่องกงส่วนใหญ่พูดภาษาจีนกวางตุ้งซึ่งมาจากที่ประชาชนมณฆลกวางตุ้งของจีนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเกาะฮ่องกงส่วนใหญ่อพยพจากสงครามในระบอบคอมมิวนิสต์จีนในปี 1930 ฮ่องกงเป็นเมืองที่ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่จำนวน 3 เกาะได้แก่ เกาลูน, ฮ่องกง และเขตดินแดนใหม่

ฮ่องกงถือว่าเป็นเมืองท่าชายทะเลที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการสร้างตึกระฟ้า, อาคารบ้านเรือน จำนวนมากจนปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างเร็วแล้วยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ชาวฮ่องกงใช้ชื่ออังกฤษตามด้วยแซ้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษในปี 1898 ซึ่งเดิมทีพื้นที่ของเกาะฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน ซึ่งสหาราชอาณาจักรได้ครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นเวลาถึง 99 ปี ซึ่งในปี 1997 สหราชอาณาจักรได้ทำพิธีมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีน ซึ่งต่อมาได้มีการเจรจาเรื่องของการครอบครอง ซึ่งเกาะฮ่องกงได้อยู่ในฐานะ เขตปกครองตนเอง เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางจีน โดยมีการปกครองเป็น 1 ประเทศ 2 ระบบ โดยเป็นการปกครองตนเองในแบบอิสระ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2590