กรุงเทพมหานคร นครที่กำลังเติบโต

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดและเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ระบบการสื่อสาร การขนส่ง และการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทำให้คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมากขึ้น กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำสำคัญอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและตั้งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยอีกด้วย ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจัดว่าเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งในปี 2016 มีตึกระฟ้ามากกว่า 200 แห่ง และมีตึกมหานคร ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของไทย ซึ่งในปี 2020 – 2028 คาดว่ากรุงเทพจะมีตึกระฟ้าที่สูงกว่า 300 เมตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่บันทึกว่าเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกด้วย

กรุงเทพมหานครนั้นถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในตอนนั้นยังใช้ชื่อเมืองว่า “บางกอก” เป็นจุดที่มีเรือสำเภา เรือค้าขายเดินทางผ่านเพื่อใช้เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยา และเป็นหน้าด่านที่ค่อยเก็บภาษีจากเรือค้าขายต่างๆที่เดินทางผ่าน ในสมัยนั้นจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม” ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีเริ่มมีการค้าขายและการตั้งถิ่นฐานมากขึ้น และในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือสมัยรัชกาลที่ 1 ราวปี พ.ศ. 2323 ได้มีการสร้างเมืองบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่า ฝั่งพระนคร และได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองว่า “อมรรัตนโกสินทร์” และได้ตั้งชื่อว่า จังหวัดพระนคร ซึ่งตอนนั้นถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอีกฝั่งชื่อว่า จังหวัดธนบุรี ภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” จนปัจจุบัน